Пети национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” - 2023

Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие и Къща музей „Гео Милев” - Гр. Стара Загора обявяват Пети национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” - 2023

Конкурсът е включен в НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА  на МОН

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – СТАРА ЗАГОРА

РЕГЛАМЕНТ

   НА  ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЖУРНАЛИСТИКА

  „ГЕО МИЛЕВ” – 2023 г.

 

Основна тема: Нашият свят

Цели: Развиване на таланта и творческото въображение в младежите.

Утвърждаване на общочовешките ценности - родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност.

Представяне и споделяне на журналистически творби и създаване на творчески контакти.

Популяризиране на добрите новини, гражданска ангажираност, отстояване на позиция.

Провокиране на участниците да отразяват теми и проблеми, които ги вълнуват.

Развитие на интереса на учениците към творческа, изследователска, събирателска дейност.

ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ И ЖАНРОВЕ

Раздел Първи:

Журналистически жанрове:

Информационни:

Репортаж, новина, бележка, интервю

Художествено - публицистични:

Есе, скица, очерк, история

Аналитични:

Кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар

Участието в раздела е индивидуално

Изискването към творбите е да бъдат до 2 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12.

Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздела.

Раздел Втори

Ученически издания:

1.Вестници на хартиен носител

   Редакционните екипи участват с по 1 брой вестници на хартиен носител  за учебната 2022/2023 година .

   Участието е колективно.

2.Електронни издания - участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител

 Редакционните екипи   участват с  линкове към електронни издания от учебната 2022/2023 година.

   Участието е колективно.

Критерии за оценка:

Умение на участниците да откриват новината и да я отразяват

Умение за подбор на събитията при създаване на журналистически текстове

Умение за употреба на журналистически изразни средства в съответния раздел и жанр

Единство между композиционно оформление и съдържание на изданието, свързано  със спецификата на избрания жанр

Графичен и предпечатен дизайн

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас в две възрастови групи:

5 -7 клас и 8 -12 клас

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се изпратят на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс. Копие от текстовете трябва да бъдат изпратени на ел. адрес: konkurs.stz@ mail.bg

Награди

Първо, втори и трето място в Раздел Първи, за първа и втора възрастова група - индивидуално участие в различните категории.

Първо, второ и трето място в Раздел Втори - първа и втора възрастова група- колективно участие - електронни и книжни издания.

Специална награда- „Добрата новина”- за индивидуална публикация

Специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора.

Награда на къща –музей „Гео Милев”

Към всяка творба трябва да бъдат посочени следните данни; трите имена на участника /за индивидуално участие/, училище/ извънучилищно звено/, клас, телефон, e-mail; ръководител/ име и телефон за контакт/

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ: до 07. 04.2023 година

ЛИЧНО ИЛИ ПО ПОЩАТА НА АДРЕС:

Гр. Стара Загора-6000, ул. „Захарий Княжески” 71;ет. 3

Център за подкрепа на личностното развитие

Тел. За контакт: 042/629062 и на  е-mail: konkurs.stz@ mail.bg

Отчитането на конкурса ще бъде на 12.05.2023 година

geo milev