Документи

Протокол за резултати от провеждане на подбор за заемане на длъжност "Заместник директор учебно-творческа дейност"

Протокол за подбор на персонал по документи за заемане на длъжност "Заместник директор учебно-творческа дейност"

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета 30.06.2023

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета 31.03.2023

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета 31.12.2022

График Октомври 2022

Протокол за подбор на персонал след събеседване -  за длъжност Специалист кариерно ориентиране

Протокол за подбор на персонал по документи за длъжност "Специалист кариерно ориентиране"

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета 30.09.2022

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета 30.06.2022

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджетните сметки и фондове към 30.06.2022

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета 31.07.2022

Бюджет 2022

Отчетни данни по ЕБК за изпълннението на бюджета

Обяснителна записка

Отчет за касовото изпълнение на БСЗСОЕСИСЗЧС

Препис от протокол за подбор на персонал 2-ра част

Протокол за подбор на персонал

Стратегия - 2021 - 2024

Обяснителна записка

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ЦПЛР-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021г.

Деветмесечен счетоводен отчет 1.1.2021 - 30.9.2021

Шестмесечен счетоводен отчет

Тримесечен счетоводен отчет 30.06.2021 г.

БЮДЖЕТ 2021 г.

Tримесечен отчет първо тримесечие

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – СТАРА ЗАГОРА

Етичен кодекс ЦПЛР

Правила лични данни

ЦПЛР - план 2020

ЦПЛР правилник трудов ред

План за действие 2021 г. за безопасност на движението по пътищата